طنزهای ملل

كلوش طنزپرداز مشهور فرانسوي می‌گوید گاهي براي تهيه يك طنز كه ...